Osvajači

Klik na dugme Buy now with Pay Pal vodi na  stranicu Plaćanje gde se vrši plaćanje.

Na istoj stranici se nalaze i podaci za kontakt (FB Inbox i e-mail)

Osvajači – MATRICE

Osvajači – S kim čekaš dan

Osvajači – Možda nebo zna